Устав


УСТАВ НА

АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ В БЪЛГАРИЯ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

/1/ „АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ В БЪЛГАРИЯ“ ( наричана по-долу в Устава за краткост „Асоциацията“) е юридическо лице с нестопанска цел, представляващо независимо доброволно сдружение за извършване на дейност в частна полза, на физически и юридически лица за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на своите членове.

/2/ Асоциацията съществува отделно от своите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/ Членовете на Асоциацията отговарят за нейните задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

/4/ Асоциацията се учредява без срок.

/5/ Асоциацията има запазени и защитени от законите име, знак, печат и бланка.

НАИМЕНОВАНИЕ

Член 2

Асоциацията осъществява дейността си под наименованието, както следва:“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ В БЪЛГАРИЯ“. Наименованието на Асоциацията се изписва и на латиница, както следва:“ASSOCIATION OF MANUFACTURERS AND IMPORTERS OF FOOD SUPPLEMENTS IN BULGARIA“.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Член 3

/1/ Седалището на Асоциацията е град София, столичен район „Лозенец“.

/2/ Адресът на Асоцияцията е град София 1164, столичен район „Лозенец“, ул.“Плачковица“ №5А.

РАЗДЕЛ II

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЦЕЛИ

Член 4

Цели на Асоцияцията са :

а) да подпомага и насърчава производството и разпространението на хранителни добавки;

б) да утвърждава принципите на добросъвестна конкуренция, както и тези на добрите производствени практики сред производителите и разпространителите на хранителни добавки;

в) да участва във формирането на нормативни актове във връзка с уреждането на отношенията, свързани с производството и разпространението на хранителни добавки;

г) да представлява и защитава интересите на членовете си пред държавни и обществени институции в страната и чужбина.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Член 5

Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели са:

1. популяризиране и насърчаване на производството и разпространението на хранителни добавки;

2. осъществяване на дейност по повишаване качеството на предлаганите хранителни добавки на пазара на Република България;

3. системно проучване и анализиране на прилагането на нормативните актове в областта на производството и разпространението на хранителни добавки;

4. подготвяне на становища и мнения за спазването и усъвършенствата на нормативни актове по предходната точка, които Асоциацията предлага на своите членове и на компетентните държавни органи;

5. представяне на компетентните органи съгласуваното мнение на членовете на Асоциацията по проекти за нормативни актове в областта на произвоството и разпространението на хранителни добавки;

6. привличане на специалистите и експерти от страната и чужбина за решаване на въпроси, свързани с производството и разпространението на хранителни добавки;

7. подпомагане на научни и практически разработки и изследвания в областта на хранителните добавки;

8. организиране на открити лекции, беседи, конференции, семинари с участието на членове на Асоциацията и всички заинтересувани лица в областта на производството и разпространението на хранителни добавки;

9. съдействие за издаването на специализирано информационно издание за хранителни добавки.

ОПРЕДЕЛНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Член 6

Асоциацията осъществява своята дейност в частна полза.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7

Предметът на дейност на Асоциацията е:

1. насърчаване производството и разпространението на хранителни добавки с всички позволени от закона средства;

2. осъществяване на дейност по повишаване качеството на хранителните добавки, които се произвеждат в Република България;

3. организиране на открити лекции, беседи, конференции,семинари с участието на членовете на Асоциацията и всички заинтересувани лица в областта на производството и разпорстранението на хранителни добавки;

4. представяне на компетентните органи на съгласуваното мнение на членовете на Асоциацията по проекти за нормативни актове в областта на производството и разпространението на хранителни добавки;

5. подпомагане на членовете на Асоциацията при осъществяване на дейността им в областта на производството и разпространението на хранителни добавки посредством организиране и финансиране на консултации с експерти и адвокати;

6. организиране и финансиране на процесуална защита на членовете на Асоциацията пред съда и другите държавни и общински органи, в областта на производството и разпространението на хранителни добавки, както и

7. всяка друга дейност, която не е забранена от закона

РАЗДЕЛ III

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСТВО

Член 9

Членове на Асоциацията могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които осъществяват ефективно дейност на производител и/или разпространител на хранителни добавки, както и такива, които желаят да се ползват от нейната дейност.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Член 10

/1/ Членството в Асоциацията е доброволно.

/2/ Кандидатът подава писмена молба до председателя на Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Устава на Асоциацията. Кандидатите-юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на компетентните си органи за челнство в Асоциацията.

/3/ Председателят на Управителния съвет внася задължително редовно оформена молба за гласуване на следващото заседание на Управителния съвет. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 11

Членовете на Асоциацията имат следните права:

1. да участват в управлението на Асоциацията;

2. да бъдат информирани за нейната дейност;

3. да ползват имуществото на Асоциацията по ред определен от Управителния съвет;

4. тяхната дейност да не противоречи на действуващи към момента нормативни актове за производство и разпространение на хранителни добавки на територията на Република България;

5. да се ползват от резултатите от дейността на Асоциацията съгласно разпоредбите на този Устав.

Член 12

Членовете на Асоциацията са длъжни:

1.да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Асоциацията;

2. да участват в дейността на Асоциацията и да работят за осъществяване на целите й;

3.да издигат авторитета на Асоциацията, да спомагат за увеличаване на нейното имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите й и я злепоставят;

4. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Член 13

Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Член 14

Членовете на Асоциацията имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им. Овластяването се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи упълномощителят носи отговорност за неизпълнението на задълженията от страна на овластеното лице.

Член 15

За задълженията на Асоциацията нейните членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия усттав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Член 16

Членството в Асоциацията се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Асоциацията;

2. при смърт или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическата личност на член на Асоциацията;

3. при изключване;

4. при прекратяване на Асоциацията;

5. при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Асоциацията.

Член 17

/1/ Член на Асоциацията може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

1. не спазва предвидените в чл.12 от този Устав задължения;

2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Асоциацията несъвместимо;

/2/ При маловажни случаи на нарушения по чл.12 на този устав Управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици. При неспазване на срока по предходното изречение Управителния съвет прави предложение до Общото събрание за изключване.

Член 18

/1/ Отпадането се констатира, когато член на Асоциацията:

1. не е направил встъпителната си вноска по чл.52 и чл.54 в предвидения срок;

2. не е внесъл или е просрочил 3 (три) последователни вноски на членският си внос;

3. е прустановил участието си в дейността на Асоциацията, като не е присъствал на повечеот 2 (две) последователни заседание на Общото събрание.

/2/ Обстоятелствата по предходната алинея се констатират от Управителния съвет по документите на Асоциацията. Той докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Асоциацията.

Член 19

При прекратяване на членството, Асоциацията не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Асоциацията е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 20

Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание, неин управителен орган е Управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член21

/1/ Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията.

/2/ Юридическите лица да участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

/3/ Членовете на Асоциацията могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограниче брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с права си трети лица.

/4/ На всяко заседане на Общото събрание се избира Председател и секратар /и/ отговарящ/и/ за провеждане на събранието.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 22

Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. приема правилник за дейността на Управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанска дейност, декларации и др.;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им;

4. изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;

8. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията(

9. приема бюджета на Асоциацията;

10. взема решения относно дължимостта и размера на членски внос или на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. отменя решенията на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейностите на Асоциацията;

13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

СВИКВАНЕ

Член 23

Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Асоциацията. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалищетто на Асоциацията.

Член 24

/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет.

/2/ Общото събрание се свиква и по искане на една трета от членовете на Асоциацията. В този случай, ако Управителният съвет не свика Общо събрание в едномесечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натовареното от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 25

Общото събрание се свиква с писмена покана, която съдържа дневния ред,датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се обнародва в един ежедневник, като е допустимо той да е и електронен и се поставя на мястото за обявление на адреса на управление на Асоциацията най-малко един месец преди деня, в който ще се проведе събрание.

Член 26

Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Асоциацията и да се предоставят на всеки член при поискване.

КВОРУМ

Член 27

/1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Асоциацията. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно проведено, колкото и членове да се явят.

/2/ Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

ГЛАСУВАНЕ

Член 28

При гласуване всеки член на Асоциацията има право на един глас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 29

Член на Асоциацията няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1.него, негов съпруг или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително;

2.юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането ва решения от компетентните органи на тези лица.

РЕШЕНИЯ

Член 30

Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващи. Решенията по чл.22, т.1 и 7 от този устав се приемат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Член 31

Общото събрание не може да приема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

ПРОТОКОЛ

Член 32

/1/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и секретаря, които отговарят за вериостта на съдържанието му.

/2/ Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикване и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

КОНТРОЛ

Член 33

Всеки член на Асоциацията , Управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрация на Асоциацията да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Правото по предходното изречение може да бъде упражнено в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 34

Управителният съвет се състои от 7 (седем) лица –членове на Асоциацията. Членовете на Асоциацията, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица нечленуващи в Асоциацията.

МАНДАТ

Член 35

Управителният съвет се избира за срок от 2 (две) години, като неговите членове могат да бъдат презибрани неограничено.

ПРАВОМОЩИЯ

Член 36

Управителния съвет:

1.представлява Асоциацията, освен ако Общото събрание реши представителството на Асоциацията да се осъществява от Председателя на Управителния съвет;

2. определя обема на представителната власт на членовете си;

3.приема нови членове

4.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

5.разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изисквания на този Устав;

6.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

7.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;

8.определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

9.определя адреса на Асоциацията;

10.приема правила за работата си;

11.приема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на Асоциацията.

ЗАСЕДАНИЯ

Член 37

/1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя, не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове.

/2/Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, заседание на Управителния съвет може да се свиква от всеки от заинтересуваните членове на съвета.

Член 38

/1/ Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

/2/ Редовно решение може да бъде прието и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове в Управителния съвет.

/3/ Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32 от Устава.

Член 39

Заседанията се ръководят от Председателя на управителния съвет, а в неговото отсъствие-от избран от Управителния съвет негов член.

РЕШЕНИЯ

Член40

Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.36, т.3 и 6 и чл.14, ал.2 ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

КОНТРОЛ

Член 41

Всеки заинтересуван член на Асоциацията може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходното решение на Общото събрание. Оспорването следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на приемането на решението.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 42

Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, с които се увреждат имуществото и интересите на Асоциацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 43

Управителният съвет избира от своя състав Председател, като с решението си определя неговите функции.

Член 44

Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Асоциацията.

РАЗДЕЛ V

КЛОНОВЕ

Член 45

С решение на Общото събрание на Асоциацията могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Асоциацията.

Член 46

Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят управителя на клона и ограниченията в правомощията и представителната му власт.

Член 47

Клоновете водят книги за дейността си, най-малко веднъж годишно. Управителят на клона представя пред Управителния съвет на Асоциацията отчет за дейността на клона и разходваните средства. Управителят на клона е длъжен да дава отчет за дейността на клона и при писмено искане от страна на Управителния съвет.

Член 48

Управителният съвет на Асоциацията заявява за вписване, пред съда , в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Асоциацията, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На вписване подлежат и промените в обстоятелствата посочени в предходното изречение. Заявяването на обстоятелствата, както и промените в тях се извършва в 30 (тридесет) дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VI

ИМУЩЕСТВО,ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТТВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Член 49

Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

Член 50

Източници на средства на Асоциацията са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и др.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ

Член 51

Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Член 52

Всички членове на Асоциацията дължат месечен членски внос в размер определен от Общото събрание на Асоциацията, платим до последно число на всеки месец. Членския внос се дължи независимо от задълженията за имуществени вноски по предходния член.

Член 53

При приключване та годишния баланс със загуба, Общото събрание може да приеме с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите решение за допълнителни парични вноски на членовете, за покриване на загубата.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Член 54

/1/ Асоциацията извършва всяка допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета й на дейност за постигане на целите на Асоциацията и която не е забранена от закона.

/2/ Асоциацията няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Асоциацията.

/3/ Извършването на дейността по алинея първа се починява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

/4/Асоциацията не разпределя печалба.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Член 55

/1/ Асоциацията може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

РАЗДЕЛ VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 56

Асоциацията се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.33ЮЛНЦ

Член 57

При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Член 58

Ако Общото събрание не е приело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Асоциацията и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1

Този Устав влиза в сила от датата на приемането му.

Параграф 2

За неуредените от този Устав въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Параграф 3

Този Устав е приет на Учредително събрание, проведено в град София на 18.11.2004г., променен на 21.12.2013 г. и се състои от 9 (девет страници).

Председател:

Огнян Радев